Câu khẳng định là câu bày tỏ sự tán thành của mình với người, hành động, đối tượng hay sự vật việc nào đó. Nó còn là câu đánh giá, xác nhận điều gì đúng về người, sự vật, sự việc.
Ví dụ:
Nam is a student.
 (Xác nhận Nam là một học sinh)
He plays sports very well.
(Xác nhận anh ta chơi thể thao rất giỏi.)
Cấu trúc câu khẳng định:
S                          +                       V                           +              (O)
Ví dụ:
Mrs. Hoa                                      is                                          a doctor.
They                                           go                                          to school.
Chú ý: Động từ (V) phải chia theo chủ ngữ và thì. Ở đây ta xét thì hiện tại.
Chủ ngữ
Động từ thường
To Be
He
- Thêm –es với động từ kết thúc là o,s,ch,x,sh

She
- Đổi –y thành –i rồi thêm –esvới động từ có –y cuối cùng (mà trước nó là một phụ âm)
Dùng chung là is
It
- Các động từ còn lại thêm -s

Tên riêng một người, vật, hiện tượng


I

Dùng am
We
Giữ nguyên động từ

They

Dùng are
You


0 nhận xét:

Post a Comment

 
Sưu tầm bài học tiếng anh,Learning English,Learning english with videos and audio, english book © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top